หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
อบต.จักรสีห์
อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.จักรสีห์ จ.สิงห์บุรี ค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
31.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.-2561.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
28.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
22.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548.PDF [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)     2   
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10